Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VYLIG. BV

Artikel 1. Algemeen

 • 1.1 Deze Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van zowel goederen als diensten en offertes van VYLIG.

 • 1.2 Bij het accepteren van diensten, offertes en aanbiedingen alsmede het plaatsen van een opdracht accepteert koper ook deze voorwaarden.

 • 1.3 Eventuele wijzigingen gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen en sluiten de overige voorwaarden niet uit.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

 • 2.1 Alle vermelde prijzen zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij in offerte specifiek opgenomen met vermelding van een termijn. Offertes gelden tot 4 weken na datum offerte. Indien hetgeen vermeld staat in de offerte niet meer beschikbaar is, vervalt deze.

 • 2.2 VYLIG. behoudt zich het recht voor een bestelling niet in behandeling te nemen of om specifieke voorwaarden eraan te verbinden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst opdracht.

 • 2.3 Een schriftelijk geplaatste order is onherroepelijk. Tevens na bevestiging door verkoper. Indien er een afwijking in een bevestiging wordt opgemerkt dient de koper direct contact op te nemen met VYLIG.

 • 2.4 Bij opdracht voor advies, trainingen en/of cursussen wordt een aanbetaling gevraagd van 50% van het totale bedrag.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

 • 3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen dan wel kosten.

 • 3.2 Eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten, worden apart in rekening gebracht. Verzending is op eigen risico van de afnemer.

 • 3.3 Indien door omstandigheden in de termijn tussen order en levering prijzen meer dan 5% worden verhoogd, mag koper de order annuleren binnen 10 dagen na melding van de prijsverhoging door VYLIG.

 • 3.4 VYLIG. controleert bedrijven op kredietwaardigheid bij kredietbeoordelaar CreditSafe. Bedrijven met een A - C rating biedt VYLIG. de optie om achteraf te betalen tot de hoogte van het vastgestelde kredietlimiet. Bedrijven met een D - E rating moeten vooraf betalen.

 • 3.5 Bij betaling per bank geldt een uiterste termijn van 30 dagen na factuurdatum.

 • 3.6 De klant is altijd verplicht tot betaling binnen de termijn en heeft geen recht op verrekening of uitstel van betaling.

 • 3.7 Indien incasso volgt, is koper verplicht tot betalen van bijkomende incassokosten

 • 3.8 Franco levering geschiedt vanaf netto orderwaarde €150. Bij buitenlandse leveringen in overleg. De verkoper is gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van de speciale instructies van de koper, bijvoorbeeld "verzending per expresse" aan de koper in rekening te brengen. 

Artikel 4. Levering en overmacht

 • 4.1 Leveringstermijn start op het moment van het bevestigen van de order en/of na ontvangst betaling. Standaard levering binnen 1 week. Al dan niet via derden geleverd. Uitgezonderd anders overeengekomen. Levering kan herbevestigd worden indien door overmacht de termijn niet gehaald kan worden. VYLIG. dient koper direct hierover te informeren. Levering zolang de voorraad strekt. Eventuele deelleveringen zijn mogelijk. Voor koper geldt een afnameverplichting zodra de goederen geheel of deels bij VYLIG. aanwezig zijn. Als een termijn van 30 dagen verstreken is zonder afname van de goederen, is VYLIG gemachtigd deze voor verkoop beschikbaar te stellen. Eventuele kosten zijn voor de koper. Indien een levertermijn van maximaal 30 dagen bij voorbaat niet gehaald wordt, kan koper de overeenkomst schriftelijk ontbinden. In dat geval zal VYLIG. uiterlijk binnen 30 dagen het bedrag terugstorten. Koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 • 4.2 Orders worden geleverd op adres als overeengekomen.

 • 4.3 In het geval van adviserende opdrachten en eventuele trainingen of cursussen kan er tot 10 dagen van te voren geannuleerd worden. Bij latere annulatie wordt de aanbetaling van 50% niet terugbetaald.

 • 4.4 VYLIG. is niet verantwoordelijk voor ontstane situaties door overmacht. Dat wil in dit geval zeggen door het in gebreke blijven van levering door toeleveranciers om welke reden dan ook en verzuim bij advisering, training of cursus. Indien zich calamiteiten voordoen die levering verhinderen buiten elke wil van VYLIG. kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding. Indien deze situatie zich voordoet, kan VYLIG. besluiten tot opschorting dan wel beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 5. Eigendom

 • 5.1 Producten en diensten blijven eigendom van VYLIG. tot het moment dat  aan alle in de overeenkomst geldende afspraken heeft voldaan. Goederen die afgeleverd zijn vallen onder het risico van de koper. VYLIG. kan besluiten tot terugname van goederen bij het in gebreke blijven van het nakomen van gemaakte afspraken. Eventuele kosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 6. Retournering

 • 6.1 Op het moment dat goederen geleverd zijn, dient koper te controleren of de levering voldoet aan hetgeen overeen gekomen is. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, moet dit binnen 24 uur gemeld worden aan VYLIG. Indien VYLIG.  hetzelfde constateert, zal VYLIG. nieuwe producten leveren, goederen vervangen of repareren dan wel retour nemen en crediteren. Geringe of technische afwijkingen zijn gebruikelijk, hier kan niet op gereclameerd worden. Tevens geldt dit voor normale slijtage en verkleuring. Bij foutief of onzorgvuldig gebruik van de goederen dan wel het niet verzorgen van de producten vervalt het recht op reclamatie. Dit geldt niet voor abnormale slijtage en andere buitensporige gebreken. Eventuele vergoedingen worden berekend naar onder andere ouderdom en gebruik.

 • 6.2 Indien het product niet aan de verwachting voldoet, kan het binnen 7 dagen retour gestuurd worden, mits vooraf gemeld en akkoord bevonden door VYLIG.

 • 6.3 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien in originele en onbeschadigde verpakking, incl. alle labels en toebehoren en onbeschadigd als product. Kosten voor retour zijn voor rekening van koper, tenzij anders overeengekomen. VYLIG. behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren en/of kosten in rekening te brengen indien er niet aan alle voorwaarden is voldaan.

Artikel 7. Algemeen

 • 7.1 Alle gemaakte afspraken dienen schriftelijk overeengekomen te zijn dan wel bevestigd te zijn.

 • 7.2 Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden kunnen wijzigen en zal altijd op de website vermeld staan. Tevens zijn deze apart op verzoek toe te sturen. Indien punten van deze voorwaarden niet voldoen aan wat de wet voorschrijft, volgt aanpassingen van de voorwaarden en publicatie op de website.

 • 7.3 Op alle overeenkomsten, offertes en bestellingen en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vylig op social media